יום רביעי, 1 בנובמבר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר

התרחבות המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר 2017. המגזר העסקי ממשיך להתרחב בשיעור מתון. עליית מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביעה על חידוש הגידול. הצריכה הפרטית חוזרת להוביל את צמיחת המשק, לאחר התמתנות מסוימת במחצית הראשונה של השנה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לרדת למרות השיפור המסתמן בשווקים העולמיים; נראה כי חוזקת השקל ממשיכה להשפיע לשלילה על התפתחותו, דרך השפעתו על יצוא המגזר התעשייתי; ירידת הייצור התעשייתי מהווה מגבלה ליכולת המשק לנצל את פוטנציאל צמיחתו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, ממשיך להתרחב בשיעור ויאפשר האצת הצמיחה בסוף השנה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בשיעור דומה לירידתו בחודש הקודם, ורמת המשרות משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 0.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.5% בחודש יולי; עלייה של 0.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 0.9% בחודש יולי; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה שך 0.2% בחודש יוני.

אין תגובות: