יום רביעי, 28 בנובמבר 2018

התייחסות לעליית שער הריבית 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר

מסתמנת האטה בפעילות המגזר העסקי
ככל הנראה נשקפת האטה של הביקושים במשק

 לחץ על הגרף להגדלה 


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוקטובר 2018. צמיחת המגזר העסקי נמשכת אך מסתמנת האטה בפעילות. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות, תוך תנודות קלות, ללא מגמת עלייה; התפתחות זו מבטאת האטה בצד הביקוש במשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחדות בחודש האחרון ומחק את עלייתו בחודש הקודם; התפתחות זו מעידה על כך שהתעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ירד לאחר רצף של עליות בחודשים האחרונים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בחדות, ביטוי לחוסן בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 3.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 3.2% בחודש אוגוסט; ירידה של 2.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 0.6% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.9% בחודש ספטמבר, ועלייה של 1.0% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.1% בחודש יולי.
 לחץ על הלוח להגדלה 
   לחץ על הגרף ל(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)הגדלה יום רביעי, 31 באוקטובר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ספטמבר


צמיחת המגזר העסקי נמשכת
העלייה במספר משרות השכירים במגזר העסקי משקפת חוסן בשוק העבודה

  לחץ על הגרף להגדלה מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ספטמבר 2018. המגזר העסקי ממשיך לצמוח. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות תוך תנודות, ללא מגמת עלייה, זאת למרות עלייתו בחודש האחרון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בחדות בחודש האחרון, אך מוקדם לקבוע שהתעשייה התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיך להצביע על ייתכנות לגידול עתידי בפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות על רקע חוסן בשוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 7.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.9% בחודש יולי; עלייה של 0.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 1.7% בחודש יולי; ירידה של 0.3% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.2% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.6% בחודש יוני.


  לחץ על הלוח להגדלה   לחץ על הגרף להגדלה 


יום ראשון, 21 באוקטובר 2018

יום ראשון, 7 באוקטובר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוגוסט


צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
מסתמנת ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
  לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוגוסט 2018. המגזר העסקי ממשיך לצמוח בשיעור מתון. הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על יציבות תוך תנודות ללא מגמת עלייה, זאת למרות עלייתו בחודש האחרון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בחודש האחרון אך ככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיך לעלות ולהצביע על ייתכנות לגידול עתידי בפעילות המשקית. לראשונה מסתמנת ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי אך מוקדם לדבר על תפנית בשוק העבודה.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש יוני; עלייה של 1.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר ירידה של 2.0% בחודש יוני; עלייה של 1.0% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.4% בחודש יולי, וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.1% בחודש מאי.
  לחץ על הלוח להגדלה
  לחץ על הגרף להגדלה

יום רביעי, 29 באוגוסט 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי

התרחבות המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון יותר
לראשונה מסתמנת התייצבות ואולי אף ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי
   לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יולי 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת אך בשיעור מתון יותר. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביעה על יציבות תוך תנודות ללא מגמת עלייה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מתרחב. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, ממשיכה להיות גבוהה. לראשונה, לאחר תקופה ממושכת של עלייה, מסתמנת התייצבות ואולי אף ירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי.

רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 2.9% בחודש מאי; ירידה של 2.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני לאחר עלייה של 2.3% בחודש מאי; עלייה של 1.7% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.2% בחודש יוני, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש אפריל.

         לחץ על הלוח להגדלה

         לחץ על הטבלה להגדלה


יום שני, 30 ביולי 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני

התרחבות המגזר העסקי נמשכת
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את צמיחת המשק
  לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2018. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להצביע על תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח לעלות על מסלול התרחבות. הייצור התעשייתי מצביע על כך, שככל הנראה, התעשייה לא התגברה על הקשיים בפניהם ניצב הענף. רמת מדד היבוא, המשקף בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, גבוהה למרות ירידתה בחודש האחרון. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף את חוזקת שוק העבודה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 1.7% בחודש אפריל; עלייה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 2.8% בחודש אפריל; ירידה של 1.7% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 1.9% בחודש מאי, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ.

         לחץ על הלוח להגדלה

 לחץ על הגרף להגדלה