יום רביעי, 30 במרץ 2016

מדד מלניק למצב המשק בחודש פברואר – נותר ללא שינוי*

מסתמנת בלימת התרחבות הפעילות במגזר העסקי
פדיון ענפי המסחר והשירותים ממשיך לתמוך בצמיחת המשק

 לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש פברואר 2016. התפתחות המדד משקפת בלימת ההתרחבות המתונה בפעילות המגזר העסקי, בחודשים האחרונים. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, שב וירד במשך חודשיים ברציפות לאחר תיקון חריג ברמתו בחודש נובמבר. הייצור התעשייתי ממשיך, ככל הנראה, להיות מושפע באופן שלילי מהתפתחות היצוא התעשייתי, עקב מצב השווקים העולמיים, בעיקר אירופה וסין. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שמר על רמתו הגבוהה והשפעתו על המדד ממחישה את השפעת עליית הצריכה הפרטית על צמיחת המשק. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, עלה וממשיך להתפתח בתנודתיות חזקה תוך מגמת עלייה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה ומשקף איתנות בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: ירידה של 3.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 1.2% בחודש דצמבר; עלייה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר ירידה של 1.1% בחודש דצמבר; עלייה של 9.5% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 6.3% בחודש ינואר, ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.5% בחודש נובמבר.


* משקולותיהם של רכיבי המדד עודכנו ב-2016. השינויים המרכזיים הם ירידת משקל הייצור התעשייתי ועליית משקל הפדיון בענפי המסחר והשירותים.

 לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: